Podrška Mreže REYN-Hrvatska inicijativi za usklađivanje Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole s utvrđenim potrebama romske djece za predškolskim odgojem i obrazovanjem

Admin Novosti

Usklađivanje Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole s utvrđenim potrebama romske i ostale djece za predškolskim odgojem i obrazovanjem važan je korak u ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013 – 2020, ali i način ostvarivanja prava svakog djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje. Inicijativu je pokrenula Udruga “Oaza” iz Rijeke, a pridružuje joj se i Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska

U nastavku pročitajte izjavu Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska povodom inicijative udruge “Oaza” iz Rijeke za usklađivanje Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole s utvrđenim potrebama romske djece za predškolskim odgojem i obrazovanjem te sadržaj same inicijative:

Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska pridružuje se inicijativi udruge „Oaza“  za usklađivanjem Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole (NN 107/2014) s utvrđenim potrebama romske djece za predškolskim odgojem i obrazovanjem u adekvatnom trajanju – potrebama koje su opisane u ključnim dokumentima poput Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2015.

Naše iskustvo neposrednog rada s ustanovama predškolskog te osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, kao i rada naših članova s romskom djecom, obiteljima i zajednicama jednoznačno ukazuje na potrebu za primjerenim, kvalitetnim uključivanjem djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, pri čemu je prednost dana redovitim programima u njihovom punom trajanju. Napominjemo kako je pritom od izuzetne važnosti voditi brigu o primjerenoj podršci romskoj djeci, u smislu razvoja prvog i učenja drugog jezika te ublažavanja razornih posljedica siromaštva kroz konkretne mjere poput osiguravanja besplatne prehrane djece.

Naša iskustva s terena te podaci iz istraživanja RECI+ također pokazuju neujednačenost provođenja predškolskih programa u koje su uključena romska  i ostala djeca – u manjem broju lokalnih jedinica djeca su uključena u redovite predškolske programe, neka pohađaju skraćene programe, dok u nekim jedinicama djeca uopće nisu uključena u predškolske programe. Ova neujednačenost određena je raspoloživim proračunom, ali i političkom voljom jedinica lokalne samouprave.

Mreža podrške romskoj djeci REYN Hrvatska stoga smatra kako je potrebno osigurati strukturne pretpostavke u smislu usklađenosti mjera za osiguravanje jednakog pristupa djece kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju te dosljednost njihove provedbe na lokalnim razinama. Smatramo kako se ovdje radi, osim o glavnom cilju Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2020 (smanjivanje višedimenzionalnog socioekonomskog jaza između romskog i ostalog stanovništva te postizanja potpunog uključivanja Roma u sve segmente društva) i o temeljnim pravima djeteta.

Asja Korbar

Koordinatorica Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska

Inicijativa za sklađivanje Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole s utvrđenim potrebama romske djece za predškolskim odgojem i obrazovanjem:

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

željeli bismo vas obavijestiti da je “Oaza”, udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe u Rijeci, u okviru projekta Educating&Integrating, financiranoga od strane Roma Education Fund-a, nakon uspješne lokalne kampanje za što veći obuhvat romske djece predškolom u šk.god. 2014./2015, uputila apel ministru znanosti, obrazovanja i sporta, g. Vedranu Mornaru da MZOS uskladi Pravilnik o sadržaju i trajanju predškole (NN 107/2014) s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015.

Naime, članak 3. (1) Pravilnika stipulira da se  “program predškole provodi od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića”. Stavkom (2) istoga članka predviđa se da se, u nekim okolnostima, “program predškole može provoditi i s manjim brojem sati (ali ne manjim od 150 sati)”.

Oba stavka članka 3. u suprotnosti su s posebnim ciljem 2. Akcijskoga plana koji određuje da, radi neophodnoga povećanja broja romske djece u integriranim predškolskim programima u okvirima redovnih predškolskih ustanova, kao i broja djece koja nisu uključena u predškolski odgoj, programi predškole traju “od minimalno 1 godine po pet sati dnevno tijekom pedagoške godine do 2020.” Preporuka je Akcijskoga plana “minimalno 2 godine predškole”.

Tekuća pedagoška godina 2014./2015. traje, sukladno Odluci MZOS-a o početku i završetku nastavne godine od 28.veljače 2014., stavak II., od 8. rujna 2014. do 16. lipnja 2015., odnosno, prema stavku III., nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana.

To znači da bi se obavezna predškola za romsku djecu, sukladno Akcijskom planu, trebala izvoditi u isto toliko nastavnih dana, po pet sati dnevno, odnosno, ukupno u trajanju od 875 sati. U praksi, člankom 3. sadašnjega Pravilnika romska djeca koja su u vrlo malom broju uključena u redovni predškolski odgoj i obrazovanje zakinuta su za punih 625 sati predškole u samo ovoj školskoj godini! Naravno, sadašnje limitirano trajanje predškole pogađa i svu ne-romsku djecu koja nisu uključena u redovne vrtićke programe.

U našem višegodišnjem dopunskom odgojno-obrazovnom programu s romskom djecom iz nužnoga gradskog smještaja danomice se osvjedočujemo koliko je njihovo uključivanje u redovni predškolski odgoj i obrazovanjem od najranije dobi presudno za uspješno svladavanje školskih zadaća i obrazovnih izazova, za njihov sveukupni rast i cijelu njihovu budućnost.

Provedba posebnoga cilja 2. Akcijskoga plana o minimalno pune dvije pedagoške godine predškole minimalan je preduvjet, duboko smo uvjereni, za postepeno prevladavanje razvojnoga jaza između romske i ne-romske djece koji nastaje do početka osnovne škole. Jaza koji je, usprkos pozitivnom zakonodavstvu, svim naporima djece, roditelja, učitelja i nastavnika, te udruga civilnog društva, nakon početka školovanja gotovo nemoguće prevladati.

Napominjemo da je inicijalna reakcija MZOS-a na naš apel bila – u načelu – pozitivna. Isti smo dojam stekli i iz reakcija gđe Ive Prpić, pomoćnice potpredsjednice Vlade i predsjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, gđe Milanke Opačić, pravobraniteljice za djecu, gđe Ivane Milas-Klarić, te g. Branka Sočanca, ravnatelja Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine.

Na kraju, naglašavamo da je usklađivanje Pravilnika s Akcijskim planom od prvorazredne važnosti za stvarnu provedbu strateških nacionalnih ciljeva i naših europskih obaveza u tom, ključnom i posebno osjetljivom, području uključivanja Roma u našoj zemlji. Ocjenjujemo neophodnim da se usklađivanje obavi čim prije, prije kraja tekuće školske godine, kako bi se dječji vrtići/škole i druge ustanove koje provode program predškole mogle blagovremeno pripremiti za prihvat djece u šk.god. 2015./2016.

Cijenili bismo vaše stajalište o ovom pitanju, kao i podršku našoj inicijativi, na način koji smatrate odgovarajućim.

Srdačno vas pozdravljamo i radujemo se uspostavljanju suradnje.

Ana Marija Bešker

Koordinator za predškole

“Oaza”

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe

Krešimirova 26c

51 000 Rijeka

OIB: 914 861 27818